نامطلوب

دوستان خارجی خوش آمدید که از همه جا برای بازدید و تحصیل در کارخانه B-LAND ما در تابستان 2019 می آیند ، مدیر عامل شرکت سیمون WU ریاست جلسه مطالعه را بر عهده داشت.

blant (1) blant (2) blant (3) blant (4) blant (5)


زمان ارسال: مارس -20-2021